Křesťanský výměnný bannerový systém Rybkacz.cz

 

Vítám vás na stránkách, které jsou nazvány “Blaze”. “Ašré” znamená v hebrejštině “blaze” nebo “blahoslavený”, případně je někteří překládají jako “požehnaný”. Stránky jsem nazval tímto slovem z toho důvodu, že v 1. Žalmu čteme následující slova: 

1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
2 nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3 Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. (CEP)

1 Šťastný muž, jenž nedbá rady bezbožníků // a na cestě pobloudilých nepostává // ani nezasedá mezi posměváčky, //
2 ale má zalíbení v Jahvově zákoně // a ve dne v noci si tiše přeříkává* jeho zákon.
3 Je jako strom zasazený u vodních toků; // ten ve svůj čas ponese plod // a jeho listí nikdy neusychá; // vše, co dělá, se zdaří: // (Jeruzalémská bible)

 “Blaze” znamená, že člověku se daří dobře, je spokojen. Toto slovo najdeme i v hebrejském textu Matoušova evangelia v blahoslavenstvích na začátku 5. kapitoly, místo každého výrazu “blahoslavení” nebo “blaze” lze dosadit “ašré”.  Zaslíbení těchto blahoslavenství jsou známá a velká.

 Ačkoli se v žalmu píše “blaze muži”, text lze vyložit i “blaze každému”, kdo rozjímá a přemítá nad Božím slovem. Jeruzalémská bible překládá závěr druhého verše takto: “ve dne a v noci si tiše přeříkává jeho zákon." Toužím po tom, aby tyto stránky byly pomůckou k rozvinutí takovéhoto zbožného způsobu života, postaveného nejen na znalostech, ale aby také byly výzvou k životu v plnosti – k životu blaženému.

 Stránky obsahují vyučující články, a to jak výkladové poznámky k jednotlivým knihám Bible, tak také články vyučující, zabývající se různými tématy každodenního života, ale i články věroučné, práce týkající se pastorace nebo dějin církve a misie.

 Práce jsou na stránkách umístěny ve formátu rtf, nebo jako zazipovaný modul pro biblický program Theophilos. Theophilos je program, který je zdarma dostupný na webových stránkách http://www.theophilos.sk . Jedná se o velmi dobrou pomůcku k biblickému studiu. Program obsahuje základní modul a na uvedených stránkách je možné stáhnout i jednotlivé české překlady Bible. Program také umožňuje tvorbu vlastních poznámek – tematických i  k jednotlivým veršům biblických knih. Postup instalace je následující:

 Jednotlivé moduly  rozbalte do adresáře, ve kterém máte nainstalovaný program Theophilos. Po opětovném startu programu lze jednotlivé moduly otevřít buď v menu Komentář, nebo Spisy podle druhu daného modulu.  

Pokud chcete mé stránky nějak komentovat, anebo máte zájem o zasílání zpráv o aktualizacích a nových souborech na stránkách, klikněte zde:  zprávy o  stránkách

 Rozdělení stránek

Vyučující články řazené podle témat

Výkladové poznámky k jednotlivým biblickým textům

Z církevních dějin

Z pastorace

Bakalářské práce studentů HIBU

Z církevních otců

Různé články, které z větší části pocházejí ze zpravodaje sboru BJB ve Zlíně Kompas)

The "Execoutable outline"   Mark A. Copelanda

 Vysokoškolské biblické hnutie

   

O autorovi stránek

 Aktualizováno 10.10.03 Sestavil:  Dóv